foobar2000.pl - polskie forum: Temat pomocy

Skocz do zawartości

Temat pomocy: Twoja Skrzynka odbiorcza

Twój PM dziaa podobnie do konta e-mail z którego moesz wysya i odbiera wiadomoci oraz przechowywa je w folderach.

Wylij nowy PM

Ta opcja pozwoli Ci na wysanie wiadomoci do innego uytkownika tego forum. Jeli masz zachowan jego nazw w licie kontaktów; moesz ja dowolnie edytowa. Zostanie ona automatycznie wywietlona na licie kontaktów i moesz wysa do tego uytkownika PM bezporednio z forum ( z listy uytkowników lub z opcji wylij PM dostpnej w postach danego uytkownika). Moesz równie wysa jedn wiadomo do wielu odbiorców naraz. Jeli administrator pozwoli moesz w PM zawiera BB-Code i kod HTML. Jeli wybierzesz opcje dodaj kopi wiadomoci do folderu elementy wysane kopia wiadomoci zostanie automatycznie zachowana w celu póniejszego wykorzystania. Jeli wybierzesz ledzi t wiadomo? szczegóy tej wiadomoci bd dostpne w ledzeniu wiadomoci gdzie bdziesz móg zobaczy czy/kiedy wiadomo zostaa przeczytana przez odbiorc.

Id do Inbox

Inbox to miejsce gdzie zapisywane s wszystkie wysane do Ciebie wiadomoci. Kliknij na tytule wiadomoci a zostanie ona otwarta w oknie podgldu, tak samo jak posty na forum. Moesz usuwa wiadomoci lub przenosi je z inbox.

Oprónij foldery PM

Ta opcja prosto i szybko opróni twoje wszystkie foldery z PM

Edytuj przechowywane foldery

Moesz zmienia nazwy, dodawa lub usuwa foldery w których znajduj si wiadomoci. To pozwoli Ci personalizowa twoje wiadomoci. Nie moesz natomiast usun folderów Inbox i Sent Items'.

Komunikator/lista zablokowanych

Moesz tu dodawa i edytowa nazwy uytkowników. Moesz równie uy tej sekcji do stworzenia Listy zablokowanych uniemoliwiajcej zawartym na niej uytkownikom wysyanie wiadomoci do Ciebie.
Nazwy umieszczone w tej sekcji zostan automatycznie umieszczone na licie kontaktów widocznej podczas wysyania wiadomoci. Umoliwi Ci to szybkie wybieranie odbiorców z listy.


Archiwum wiadomoci


Jeli twój folder wiadomoci jest peen i nie moesz otrzymywa nowych wiadomoci, moesz je zarchiwizowa. Ta operacja skompiluje je w plik HTML, lub do formatu MS EXEL. Taka strona zostaje wysana na twój adres e-mail, który podae podczas rejestracji. Po wykonaniu archiwizacji naley opróni wszystkie foldery PM

Zachowane ( Nie wysane) wiadomoci

To miejsce pozwoli Ci przej do wszystkich PM, które postanowie zachowa aby wysa je póniej.

ledzenie wiadomoci

To opcja, dziki której moesz ledzi dowoln wysan ju przez Ciebie wiadomo. W tym oknie bd si pojawia wszystkie ledzone przez Ciebie wiadomoci, ich szczegóy oraz informacje kiedy i czy zostay przeczytane przez odbiorc. To miejsce daje Ci równie szans na skasowanie ju wysanej, ale jeszcze nie odczytanej wiadomoci przez odbiorc.


Oferujemy miejsce na reklame. Kontakt: m.szafranski@foobar2000.pl